Планови ремонти по мрежата

В изпълнение на Регламент (ЕО) 715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните работи, които водят до планирани прекъсвания на непрекъсваемите услуги. Информацията за Плановите ремонти съдържа описание на ремонтните дейности, времетраене и влиянието им върху непрекъсваемия преносен капацитет.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система за транзитен пренос на природен газ за 2017 г.

Информация за планираните ремонтни дейности по националната газопреносна система за пренос на природен газ за 2017 г.