Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични нужди по преноса и съхранението на “Булгартрансгаз” ЕАД

Срокът за представяне на оферти е 08.04.2019 г. до 17.00 часа местно време.

Офертите следва да бъдат изготвени при спазване на условията на Покана за предоставяне на оферта за доставка на природен газ технологични нужди по преноса и съхранението на “Булгартрансгаз” ЕАД, която може да намерите тук