Днес, 02.08.2019 г. в 10:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени ценовите оферти в рамките на обществената поръчка с наименование „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ и референтен номер 190-038.

Оферти за участие в процедурата бяха подадени от две обединения:

 - Д3ЗД „Расово – Провадия КС“, с участници в обединението „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, ЗАО „АЛВОРА“, ТОВ „ПОЛТАВАСПЕЦМОНТАЖ“ и ТЕК – КУАТРО АД,

и

- ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“, с участници в обединението Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД.

Офертите и на двамата участника отговарят на изискванията на възложителя от документацията за участие и комисията е извършила оценяване по другите показатели от методиката за комплексна оценка, различни от ценовите показатели.

Предложената най – ниска обща цена за изпълнение предмета на поръчката е на участника ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ и е в размер на 179 377 777.00 (сто седемдесет и девет милиона триста седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) евро без ДДС .

Предложената от участника Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ цена е в размер на 369 094 882,05 (триста шестдесет и девет милиона деветдесет и четири хиляди осемстотин осемдесет и два лева и пет стотинки) лева без ДДС.

Комисията за провеждане на процедурата на закрито заседание ще разгледа ценовите предложения и приложенията към тях с оглед преценка дали същите са съобразени с изискванията на възложителя.

За резултатите от работата си комисията ще изготви доклад до възложителя.

Икономически най-изгодната оферта ще бъде определена въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351 635 657.46 лева без ДДС (триста петдесет и един милиона шестстотин тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки).

С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.

Реализацията на поръчката цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз.