За реализацията на проекта „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния  газопровод до българо-сръбска граница““, „Булгартрансгаз“ ЕАД провежда две ключови процедури по реда на ЗОП – за линейната част на проекта и за площадковите обекти към нея.

По откритата процедура за площадковите обекти - „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, референтен номер: 190-038, бе подадена жалба на 07.06.2019г. от „Дж. Кристоф Е&П Сървисиз“ СРЛ. Жалбата е срещу разяснение на „Булгартрансгаз“ ЕАД от 04.06.2019 г., дадено на основание чл.33 от ЗОП, пред компетентния орган -  Комисия за защита на конкуренцията /КЗК/.

На 28.06.2019г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено, че с Решение № 740 от 27.06.2019г. на КЗК, жалбата от „Дж. Кристоф Е&П Сървисиз“ СРЛ е отхвърлена, а разяснението на „Булгартрансгаз“ ЕАД е оставено в сила.

С решение №БТГ-РД-07-76В от 28.05.2019г., „Булгартрансгаз“ ЕАД измени първоначалното решение за избор на изпълнител в открита процедура по ЗОП, за линейната част, с наименование: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“, референтен номер: 180-100, с което за изпълнител беше определен обединение „Консорциум Аркад“ и определи за нов изпълнител на обществената поръчка ДЗЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“.

Решението за избор на нов изпълнител в обществената поръчка бе обжалвано в законоустановения срок от участника  Обединение „Консорциум Аркад“ на 06.06.2019г., пред компетентния орган - КЗК.

На 28.06.2019г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е уведомено, че с Решение № 741/27.06.2019  на КЗК, е отменено Решение №БТГ-РД-07-76В от 28.05.2019г. като незаконосъобразно.

В този случай правните възможности на „Булгартрансгаз“ ЕАД са следните:

Да обжалва Решение № 741/27.06.2019 на КЗК пред тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ в законоустановения 14-дневен срок, при което съдът следва да се произнесе по съществото на спора в едномесечен срок.

или

Да не обжалва Решение № 741/27.06.2019 на КЗК пред ВАС, като в този случай „Булгартрансгаз“ ЕАД следва да сключи договор с класирания на първо място в процедурата участник - Обединение „Консорциум Аркад“.

Предвид стратегическо значение на проекта, по отношение обезпечаване на сигурността на доставките на природен газ, не само за България, а и за Европа и региона в дългосрочен план, за взимане на решение за по-нататъшни действия „Булгартрансгаз“  ЕАД ще анализира Решение № 741/27.06.2019 на КЗК, като подробно се разгледат мотивите на комисията.

Във връзка със сключените договори за резервиране на капацитет, както и с оглед на необходимостта от осъществяване на проекта в кратки срокове, залегнали в актуализираната енергийна стратегия, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще вземе предвид и продължителността на всяка от двете посочени по-горе възможности.

След анализ на горните обстоятелства „Булгартрансгаз“ ЕАД ще предприеме съответните последващи действия.

За „Булгартрансгаз“ ЕАД, като сертифициран газопреносен оператор е от изключително значение да осигури изпълнението на проекта при спазване на общностното законодателство в областта на енергетиката и в областта на обществените поръчки, както и да спази ангажиментите си към своите партньори във връзка с преноса на природен газ.