„Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с Обединение „Консорциум Аркад“ за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура

Днес, 18.09.2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и на министър на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова, „Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“ подписаха договор за доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура от турско-българска до българо-сръбска граница. 

От стратегическо значение за България е да реализира проекта за разширение на газопреносната система от турско-българска до българо-сръбска граница. В тази връзка, след одобрение от Народното събрание, беше актуализирана Енергийната стратегия на Република България през м. ноември 2018 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД изпълнява необходимите действия за осъществяване на проекта при стриктно спазване на приложимото българско и европейско законодателство. Като част от концепцията за газоразпределителен център „Балкан“, разширението на газопреносната мрежа ще повиши енергийната сигурност на страните от региона от Югоизточна Европа. Концепцията за газов хъб „Балкан“ предвижда в него да постъпват количества природен газ от различни източници, включително от Руската Федерация.

На 21.12.2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД обяви процедурата за изграждане на етап „Линейна част“ от разширението на газопреносната инфраструктура до българо-сръбската граница - „Балкански поток“.

Процедурата се проведе по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и включва в предмета си доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура с начало землището на с. Златина, община Провадия, където става свързването му със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД до българо – сръбската граница.

Предвиденият за изграждане преносен газопровод е с приблизителна дължина 474 км, с диаметър DN 1200 и максимално работно налягане от 7,5 MPa. Заедно с изграждането на преносния газопровод ще бъдат изградени две оптични кабелни линии, които ще бъдат положени от двете страни на преносния газопровод и ще достигат до българо-сръбската граница.

Трасето на преносния газопровод ще премине през землищата на 11 области, през които „Булгартрансгаз“ ЕАД учреди сервитут за изграждането му.

В срок до 250 (двеста и петдесет) календарни дни ще бъде изграден участък с дължина от около 308 (триста и осем) км от Компресорна станция „Полски Сеновец“, намираща се в землището на община Полски Тръмбеш до българо – сръбската граница, за който има издадени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и влезли в сила Разрешения за строеж.

В оставащият срок на договора - до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни ще бъде изградена останалата част от трасето на преносния газопровод, а именно 166 (сто шестдесет и шест) км от Компресорна станция „Полски Сеновец“ до землището на с. Златина, община Провадия.

През месец април 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД определи за изпълнител на обществената поръчка участникът Обединение „Консорциум Аркад“, с когото днес се сключва договор.

Подписването на договора е възможно след като на 16.09.2019 г. Върховният административен съд прекрати производството по обжалване на обществената поръчка.

Общата стойност на подписания днес договор при срок за изпълнение на дейностите до 615 (шестстотин и петнадесет) календарни дни е в размер до 1 102 203 220,11 (един милиард сто и два милиона двеста и три хиляди двеста и двадесет евро и единадесет евроцента) евро без ДДС.