„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖ: „ПРЕНОСЕН ГАЗОПРОВОД ДО СВИЩОВ”

Днес, 30.08.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”.

Настоящата тръжна процедура се обявява с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез изграждане на нов преносен газопровод до гр. Свищов. С изграждането на новия преносен газопровод ще бъдат създадени условия и предпоставки за газоснабдяване на промишлени консуматори и обществено-административни потребители в района, както и за битово газоснабдяване на общините Свищов, Белене и др.

„Булгартрансгаз“ ЕАД е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ 057, отпусната от Международния фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на АЕЦ Козлодуй за проект "Изграждане на преносни газопроводи с автоматични газорегулиращи станции до Свищов, Панагюрище, Пирдоп и Банско-Разлог". Реализацията на проект „Преносен газопровод до Свищов” е част от този Договор.

С Решение № 312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет обект „Преносен газопровод до Свищов” е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Тръжната процедура ще се провежда съгласно правилата и политиките на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и като Общи условия на договора (ОУД) ще се прилагат условията на ФИДИК, Хармонизирано издание 2010 на ЕБВР по силата на Лицензионно споразумение между ЕБВР и ФИДИК.

Процедурата ще се проведе електронно, като документацията се публикува на английски език и се използва уеб-портала за електронни поръчки на клиенти на ЕБВР - – EBRD Client E-procurement portal (ECEPP). Потенциалните участници, които са се регистрирали в ECEPP и са заявили интерес към договора, ще имат достъп до документацията и могат да поискат разяснения и допълнителна информация от Възложителя чрез ECEPP. Нерегистрираните фирми трябва да се регистрират в ECEPP на адрес:

https://ecepp.ebrd.com/cas/login?service=https%3A%2F%2Fecepp.ebrd.com%2Fdelta%2Fj_spring_cas_security_check

Приложимите правила за тръжната процедура са политиките и правилата за възлагане на обществени поръчки на Банката (PP & R) от 2017 г., които могат да бъдат открити на адрес:

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

Поканата за участие в тръжната процедура може да намерите тук

и на адрес:

https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=9171948