„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРЕНОСНА СИСТЕМА, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА


През м. октомври 2019 г. завърши изпълнението на Действие с № 6.8.2-0055-BG-S-M-15 и наименование „Подготвителни дейности в рамките на ПОИ 6.8.2 „Необходима рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система”, което се изпълнява с финансовата подкрепа на Механизма за свързване на Европа (СЕF).

В периода м. октомври 2016 – м. октомври 2019 г. бяха изпълнени подготвителни дейности за рехабилитация и подмяна на участък от 58 км. от северния полупръстен на газопреносната система на „Булгартрансгаз” ЕАД, а именно “ОС Беглеж-КВ Дерманци-КВ Батулци-КВ Калугерово”. В резултат е издадено решение по ОВОС, изработен и съгласуван е Подробен устройствен план – Парцеларен план, както и технически проект за подмяна на участъка. Въз основа на тези документи, за някои под-участъци вече е издадено разрешение за строеж и са стартирали строителни дейности.

С полученото финансиране, в периода м. ноември 2016 – м. април 2017 г. са извършени подготвителни дейности за модернизация на три компресорни станции – КС „Лозенец“, КС „Ихтиман“ и КС „Петрич". Разработеният анализ и техническа спецификация послужиха за успешното възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация на 3 компресорни станции, чрез интегриране на 4 броя нискоемисионни газотурбокомпресорни агрегати”, която е в процес на изпълнение.

В рамките на проекта, в периода м. юли 2016 – м. декември 2016 г. бяха извършени вътрешнотръбни инспекции с геометрично бутало и с технология на разсеян магнитен поток или еквивалентна, на два участъка от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД: ОС Кардам – ОС Лозенец с външен диаметър DN 1220 (48”) и дължина 184 км. и участък ОС Батулци – ОС Враца с външен диаметър 520 (20“) и дължина 37 км. Установено е актуалното техническо състояние на участъците, което е основа за вземане на решения при необходимост от ремонти.

Допълнителна информация за Действието, както и за ПОИ 6.8.2 е налична тук.