В изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. и във връзка с реализация на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на терито

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД ПУБЛИКУВА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БАНКОВО ФИНАНСИРАНЕ ПОД ФОРМАТА НА КРЕДИТ ЗА ОПЕРАТИВНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

„Булгартрансгаз“ ЕАД има сключени 8 рамкови договори с финансови институции за администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари.

„Булгартрансгаз“ ЕАД придоби сертификат за удостоверяване на съответствие на изградената система за управление на здравето и безопасността при работа в дружеството с изискванията на международния стандарт BS OHSAS 18001:2007.

Уведомяваме заинтересованите страни, че на 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата Фаза 3 от процедурата Open Season на “Проект за развитие и разширение на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД”.

Днес, 21.12.2018 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране-фаза работен проект

На 20 декември 2018 г., в София, в Министерството на Енергетиката на Република България, CEGH и „Булгартрансгаз“ подписаха Меморандум за разбирателство (МР)

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз” ЕАД публикува за обсъждане от заинтересованите лица изменения и допълнения на Хармонизирания договор за пренос на природен газ.

Булгартрансгаз ЕАД има инвестиционно предложение (ИП):Нова измервателна линия за „Метамодул Трейд” ЕООД на площадката на ГРС София 3 намираща се в района на квартал Обеля.