На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг" ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ - публични предприятия, в които БЕХ притежава 100 % от капитала, включително и за “Булгартрансгаз” ЕАД:

* Процедура за избор на трима представители на държавата в Надзорния съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД; 

      Покана
      Информация
      Методика
      Заявление
      Декларация