Наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, даде възможност на „Булгартрансгаз“ ЕАД да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството. В резултат от инициираната от „Булгартрансгаз“ ЕАД процедура, газопреносният оператор получи оферти от основните банки кредитори за съществено намаляване на лихвените проценти по вече сключените договори, с цел запазване на кредитните експозиции. Постигнато бе значително намаление на лихвените равнища по сключените договори за кредит, като към момента те са в порядъка 1,35% - 2,00 %, при първоначални нива, достигащи до 3,50%. Най-голямото намаление е от 3,5% на 1,65%. В следствие на намалените лихвени равнища, “Булгартрансгаз” ЕАД ще реализира допълнителни спестявания от лихви по договори за кредит в размер на 18 252 220 лева.

Наличните средства дадоха възможност за „Булгартрансгаз“ ЕАД предсрочно да погаси и 60 млн. евро към търговски банки, чрез което, сe реализира спестяване от лихви в размер на 7 328 833 лева.

След предоговаряне на лихвените равнища, „Булгартрансгаз“ ЕАД реализира обща икономия в размер на почти 121 млн. лв.