Днес, 14.03.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува Протокол от работата на комисията в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Протоколът, изготвен от комисията е изпратен на тримата участници - Д3ЗД Консорциум „Газово развитие и разширение в България“ (ГРРБ), Обединение от  „ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt.“ и Обединение „Консорциум Аркад“ и едновременно с това е публикуван на Профила на купувача на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Протоколът съдържа резултатите от извършване на проверка на участниците за съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор. Нито един от тримата участници не е декларирал подизпълнители за изпълнение на дейности от предмета на поръчката.

Поради констатирани пропуски, със съставения на основание чл. 54, ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) протокол, е даден срок и на тримата участници да предоставят допълнителни документи в законоустановения срок от 5 (пет) работни дни, за да отстранят пропуските и да докажат съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, заложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Документацията за обществената поръчка и Протоколът за извършване на подбор на участниците са публикувани ТУК.