Днес, 26.03.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценови предложения на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“ и референтен номер: 180-100 на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

На основание чл.57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите обяви, че на 29.03.2019г. от 14:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще бъдат отворени ценовите предложения на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, и чиито технически предложения отговарят на изискванията, заложени от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Документацията за обществената поръчка и Съобщението са публикувани ТУК.

Моля, при интерес от страна на представителите на медиите да присъстват на публичното отваряне, същите да изпратят имейл на адрес: darina.koleva@bulgartransgaz.bg, с оглед на това да им бъде осигурен достъп в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.