„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява още една открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“. Проектът е от стратегическо значение за подобряване на енергийната сигурност и повишаване на конкуренцията и ликвидността на пазара на природен газ в страната и региона.

В обществената поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажи, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от експлоатационните сондажи с нова компресорна станция. Чрез изграждането на съоръженията ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на хранилището в Чирен, като ще се повиши експлоатационната му безопасност и ще се увеличат капацитетните му възможности.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 (сто тридесет и три милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди) лева без ДДС.

За част от дейностите по изпълнение на договора е предвидено разсрочено плащане за 24-месечен период, като съответният процент на оскъпяване във връзка с него е лимитиран до 3% за всеки 12-месечен период и следва да бъде офериран от участниците в процедурата.

Икономически най-изгодната оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно показатели, свързани с предвидената от участниците организация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Финансирането на дейностите от обхвата на поръчката ще се извърши със собствени средства на ‚Булгартрансгаз“ ЕАД, както и с безвъзмездна финансова помощ след подписване на грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.

От 2013 г.  разширението на ПГХ „Чирен“ е със статут на „проект от общ интерес“ и е част от всички списъци на такива проекти за Европейския съюз, изготвяни съгласно Регламент (ЕС) № 347/2013 г. Проектът е приоритетен и в рамките на Инициативата "Три морета".

Проектът е включен в Енергийната стратегия на Република България и е неразделна  част от инфраструктурата, допринасяща за концепцията за газов разпределителен център на територията на страната, заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция.

Срокът за подаване на оферти за участие в откритата процедура е до 23:59 ч. на 04.05.2022 г.

Документацията за участие e публикувана в ЦАИС ЕОП на адрес https://app.eop.bg/today/196187