Днес, 19.02.2020 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с наименование: „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“.

С Решение №312 от 10.05.2018 г. на Министерския съвет преносният газопровод до Свищов е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

Обществената поръчка се провежда с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез изграждане на нов преносен газопровод до гр. Свищов. С реализацията на новия преносен газопровод ще бъдат създадени условия и предпоставки за газоснабдяване на промишлени консуматори и обществено-административни потребители в района, както и за битово газоснабдяване на общините Свищов, Белене и др.

Документацията за обществената поръчка може да намерите на официалната интернет страница на „Булгартрансгаз“ ЕАД в Профил на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

Доставката на основни материали и оборудване за изграждане на газопровода до гр. Свищов е предмет на тръжна процедура, която „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира на 13.01.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД е бенефициент по Договори за безвъзмездна финансова помощ 057 и 057А, отпусната от Международен фонд Козлодуй за проект "Изграждане на преносни газопроводи с автоматични газорегулиращи станции до Свищов, Панагюрище, Пирдоп и Банско-Разлог". Реализацията на преносния газопровод до Свищов също ее част от този договор.

Процедурата се провежда съгласно правилата и политиките на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по електронен път и документацията е публикувана на уеб-портала за електронни поръчки на клиенти на ЕБВР - EBRD Client E-procurement portal.

До края на месец февруари 2020г. „Булгартрансгаз“ ЕАД ще стартира и открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за „Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“.

С цитираното по-горе Решение на Министерския съвет обектът е обявен за национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.

С изграждане на газопровода ще се осигури газоснабдяване за промишлени и битови нужди на общините Панагюрище, Пирдоп, Златица, Лесичово и др.

Доставката на основни материали и оборудване за изграждане на газопровода е предмет на тръжна процедура, която „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира на 13.01.2020 г., като реализацията на проект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ е част от Договори за безвъзмездна финансова помощ 057 и 057А, отпусната от Международен фонд Козлодуй.