На 07.03.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: „Линейна част“.

В съответствие с разпоредбата на чл. 54, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), на заседанието ще бъдат отворени постъпилите оферти и ще бъде оповестено тяхното съдържание.

Моля, при интерес от страна на представителите на медиите да присъстват на публичното отваряне, същите да изпратят имейл на адрес: darina.koleva@bulgartransgaz.bg, с оглед на това да им бъде осигурен достъп в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.