CEGH и Булгартрансгаз подписаха Меморандум за разбирателство за подкрепа на развитието на газов хъб Балкан

                                                                          

  • На 20 декември 2018 г., в София, в Министерството на Енергетиката на Република България, CEGH и „Булгартрансгаз“ подписаха Меморандум за разбирателство (МР)

 

  • Подкрепа на развитието на газов хъб „Балкан“ в България

 

  • Обмен на информация, ноу-хау и най-добри практики в подкрепа на създаването на ликвиден пазар за търговия с природен газ


Австрийският Централноевропейски газов хъб (CEGH) и българският опреатор на газопреносна мрежа „Булгартрансгаз“ ЕАД (
BTG) подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество при разработването на газов хъб „Балкан" в България.

CEGH и BTG споделят мнението, че българският пазар на газ играе важна роля за развитието на ликвидната търговия с газ в Югоизточна Европа, който е един от ключовите въпроси за постигане сигурност на доставките и конкурентоспособност в региона на Югоизточна Европа.

„Булгартрансгаз“ ще инвестира в разширяването на българската газопреносна мрежа, за ​​да превърне България в основен разпределителен център на природен газ за европейските пазари на природен газ.

CEGH ще допринесе за сътрудничеството, като споделя информация и ноу-хау за успешното функциониране на газовите хъбове и ликвидни места за търговия с газ, свързани с основния европейски газоразпределителен център в Баумгартен, Австрия. CEGH ще помогне на „Булгартрансгаз“ да прецени как да развие и превърне газов хъб Балкан във важно място за търговия с природен газ в региона.

Страните ще си сътрудничат за подпомагане развитието на газов хъб „Балкан“ чрез обмен на ноу-хау и най-добри практики по отношение изграждането и функционирането на газовия хъб, както и информация по правните и регулаторни въпроси на ЕС. CEGH ще подкрепя търговията на газова борса в България и чрез предоставяне на помощ, услуги и информация.

Важен аспект на сътрудничеството между BTG и CEGH е преценката на по-нататъшното партньорство по отношение на разработването, създаването, внедряването и функционирането на газов хъб „Балкан“ чрез споразумения за  услуги или дори по-задълбочено сътрудничество.

Готфрид Щайнер, Изпълнителен директор на Централноевропейски газов хъб AG:

"За нас е голяма чест да си сътрудничим с „Булгартрансгаз“ за развитието на газов хъб „Балкан“. България ще играе ключова роля за сигурността на доставките и конкурентоспособността на Югоизточна Европа. Успешното развитие на австрийският CEGH в сърцето на Европа показа, че наличието на ликвидно място за търговия с газ е от съществено значение за тази трансформация."

Владимир Малинов, Изпълнителен директор на Булгартрансгаз ЕАД:

"Преди всичко, бих искал да благодаря на нашите партньори от CEGH за отличното настоящо сътрудничество и подкрепа. Това непрекъснато сътрудничество ще осигури стабилни търговски условия за регионалния газов хъб „Балкан“, обхващащ пазарите в Южна и Централна Европа (ЮЦЕ). Заедно, „Булгартрансгаз“ ЕАД и CEGH ще преценят как да бъде постигната целта на Енергийния съюз за осигуряване на необходимите условия за гарантиране на пазарна ликвидност в региона на ЮЦЕ. Основната цел, която ще постигнем чрез Меморандума за разбирателство, е да създадем среда и партньорство, които да гарантират, че газов хъб „Балкан“ ще се развие като общоевропейско признато място за търговия с природен газ".

За допълнителна информация, моля, свържете се с:

                                                                                 

Roland Wolk                                                                                               Ивайло Мойнов

Централноевропейски газов хъб AG                                          Булгартрансгаз ЕАД
Тел. +43 1 2702700 – 28508                                                                Тел: +359 886 315 598

Ел. поща: roland.wolk@gashub.at                                                    Ел. поща: imoynov@bulgartransgaz.bg

Homepage: www.cegh.at                                                                     Homepage: www.bulgartransgaz.bg

Обща информация:

Централноевропейски газов хъб AG:

Централноевропейският газов хъб AG (CEGH) е операторът на Виртуалната търговска точка (ВТТ) в Австрия и предоставя платформа за заявки на газ за международни газови компании. Продуктите на газовата борса за австрийския и чешкия пазар се предлагат на платформата PEGAS в сътрудничество между Powernext и CEGH. CEGH е дъщерно дружество на OMV Gas & Power (65%), Wiener Boerse (20%) и Eustream (15%). CEGH се утвърди като една от водещите търговски платформи в Централна Европа с номинален обем около 655 TWh природен газ на ВТТ на CEGH и търгуван обем от 130 TWh на PEGAS CEGH борсов пазар на газ (2018).

„Булгартрансгаз“ ЕАД:

„Булгартрансгаз“ ЕАД е комбиниран газов оператор (ОПС и оператор на газохранилище), извършващ лицензирани дейности по пренос и съхранение на природен газ. Дружеството следва политика на прозрачност и отговорно поведение и работи за гарантиране на условиятa на сигурност и устойчиво развитие на пазара на природен газ в страната и региона, при спазване на принципите за равнопоставеност и прозрачност. Като част от общоевропейската газова мрежа, „Булгартрансгаз” ЕАД се ръководи от изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет, европейското и българското законодателства. „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифициран като независим газопреносен оператор.