Допълнение към Процедура за разпределение на свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за газова година 2017 – 2018 г. от 28 април 2017 г.

Уведомяваме заинтересованите лица, че в допълнение към обявената на 28 април 2017 г. Процедура за разпределение на капацитет в размер на 72 млн.м ³, считано от 02 май 2017 г. във връзка с изпълнението на Договор 2118/27.07.2015 г с предмет „ Проектиране и прокарване на нов експлоатационен сондаж Е-73 на подземно газово хранилище „Чирен“ с проектиране и строителство на шлейф, индивидуален сепарационен възел и телеметрия на сондажа“ се налага преустановяване на нагнетяването на търговски количества през м. май в периода 16-18 май 2017 г и преминаване в режим на добив за същия период за извършването на провеждане на изследвания на сондаж Е-73, съгласно „Програма за допълнително изпитание на сондаж Е-73 ПГХ Чирен“ .

Съгласно  изложеното по-горе и чл. 10 от Правилата за ползване на подземно газово хранилище „Чирен“ на Булгартрансгаз ЕАД, свободният търговски капацитет за м. май 2017 г се прехвърля за нагнетяване в следващите месеци. Коригираният капацитет за съхранение в ПГХ Чирен по месеци може да намерите ТУК