Още новини

16.06.2014

Към момента няма промяна в режима за доставка на газ за България

Българската страна следи с особено внимание динамично променящата се ситуация, свързана с доставките на природен газ за България и Европа през Украйна и при необходимост има готовност да предприеме незабавни действия за защита на интересите на българските

повече »
05.06.2014

България спечели дело по условията за достъп до газопреносни мрежи в ...

България спечели дело в съда на Европейския Съюз относно условията за достъп до газопреносни мрежи, образувано по искова молба на Европейската Комисия (ЕК) в рамките на наказателна процедура срещу България за констатиране на нарушения на разпоредби на евр

повече »
04.06.2014

Операторите на газопреносни мрежи от регион Южен газов коридор публи ...

Операторите от региона Южен газов коридор с удоволствие публикуват второто издание на своя Регионален инвестиционен план за периода 2014-2023, в съответствие с изискването на чл. 12(1) на Регламент (EО) 715/2009 - веднъж на две години.

повече »
22.05.2014

„Булгартрансгаз“ ЕАД получи европейско финансиране от Международен Ф ...

Проектите дават възможност за газификация на 12 общини с редица икономически и социални ползи

повече »
19.05.2014

Газопреносните оператори от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) публик ...

Газопреносните операторите от района на Централна и Източна Европа публикуват второто издание на Регионалния инвестиционен план, изработен в съответствие с изискванията на член 12 (1) от Регламент (EО) 715/2009.

повече »
28.04.2014

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява процедура за разпределение на капацитет ...

„Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ „Чирен”, обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен” за газова година 2014-2015 г.

повече »
10.04.2014

Публична консултация на проект на актуализация на Десетгодишен план ...

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД стартира публична консултация на актуализиран проект на Десетгодишeн план за раз

повече »
02.04.2014

Консултации с ползвателите на газопреносната мрежа относно важните т ...

В изпълнение на изискванията на чл. 18, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕО) №715/2009г. „Булгартрансгаз” ЕАД стартира консултации с ползвателите на газопреносната мрежа по отношение на важните точки, за които следва да се оповестява публично информацията, посоч

повече »
21.03.2014

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на ...

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане Изграждане на нови регулиращи и измервателни линии за ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД и Приемна камера на Газопроводно отклонение /ГО/ Бургас към обект: Газорегулираща станция /ГРС/ Бургас.

повече »
21.03.2014

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична ...

„Булгартрансгаз” ЕАД има инвестиционно предложение за изграждане на подобект: „Удвояване на газопровода между км 58+524 – км 58+842.54” към обект „Преносен газопровод високо налягане и АРГС Силистра”.

повече »