Още новини

09.12.2019

КОРПОРАТИВЕН УЕБСАЙТ НА „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД

Бихме искали да ви информираме, че корпоративният уебсайт на „ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН“ ЕАД вече е активен и може да бъде намерен на следния адрес

повече »
04.12.2019

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ...

В продължение на новината, публикувана от "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД на 29 ноември 2019 , бихме искали да благодарим за предоставените становища по проекта на Споразумение за участие на GRP сегмента на платформата за търговия на "ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН" ЕАД.

повече »
03.12.2019

О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

повече »
29.11.2019

ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАЗ Е ВАЖНА СТЪПКА КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО Н ...

„Газов Хъб Балкан“ ЕАД приветства приетото от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) решение по Протокол № 209, т. 2 за одобрение на Споразумението за изпълнение на Програмата за освобождаване на газ, което можете да намерит

повече »
19.11.2019

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ДОБИВ

Поради неизползван капацитет за добив от ползвателите за месец ноември 2019 г, кривата на добив се измества за следващ период. Също така въведените в експлоатация два нови наклонено–насочени експлоатационни сондажа Е72 и Е73

повече »
18.11.2019

До заинтересованите страни

На сайта на „Булгартрансгаз“ ЕАД е публикувана информация за наличния капацитет на интерконекторна точка Негру Вода 1 / Кардам - ИЗХОД и интерконeкторна точка Странджа 2/ Малкочлар – ВХОД за газова година 2019/2020

повече »
18.11.2019

TRAYPORT ЩЕ ОСИГУРЯВА СИСТЕМА ЗА БОРСОВА ТЪРГОВИЯ (ETS) ЗА ОРГАНИЗИР ...

18 ноември 2019 г. (ЛОНДОН и СОФИЯ) - Trayport Limited (Trayport), изцяло дъщерно дружество на TMX Group, и „Газов Хъб Балкан“ ЕАД, базиран в България оператор на пазар за борсови и двустранни договори за физически продукти и деривати, днес обявиха сключв

повече »
14.11.2019

Регистрация за участие в Програма за освобождаване на газа за 2020 г.

Във връзка с провеждането на търговете по Програмата за освобожаване на газа (GRP) за 2020 г., съгласно изискванията на чл. 176а от ЗЕ, уведомяваме заинтересованите страни, че „Газов Хъб Балкан“ ЕАД

повече »
08.11.2019

Важна информация за ползвателите на газопреносната мрежа

До заинтересованите страни Във връзка с провеждането на дейности по поддръжка и подготовка за есенно зимна експлоатация на газопреносната мрежа по северния полупръстен на магистралния газопровод и с цел безопасна експлоатация на мрежата оперативните гран

повече »
24.10.2019

ГАЗОПРЕНОСНИТЕ ОПЕРАТОРИ НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ПУБЛИКУВАТ СВОЯ ВТОРИ ...

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи „Булгартрансгаз” ЕАД и ДЕСФА изготвиха своя втори съвместен доклад за оценка на търсенето

повече »