Още новини

29.03.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГА ...

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2019-2020 г.

повече »
28.03.2019

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА IP КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО ПОСОК ...

Информираме Ви, че във връзка с реализация на проекта за реверсиране на трансбалканския газопровод “Булгартрансгаз” ЕАД, считано от газов ден 01.04.2019 г. увеличава техническия капацитет на IP Кулата/Сидирокастро посока Гърция-България (Entry) от 10 570

повече »
26.03.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ЩЕ ОТВОРИ ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ...

Днес, 26.03.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценови предложения на участниците в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и обор

повече »
26.03.2019

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични ну

повече »
22.03.2019

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА М ...

ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТ НА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА МРЕЖИТЕ НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД ЗА ПЕРИОДА 2019-2028 Г.

повече »
14.03.2019

Булгартрансгаз“ ЕАД публикува Протокол от работата на комисията по п ...

Днес, 14.03.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД публикува Протокол от работата на комисията в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен пр

повече »
06.03.2019

Булгартрансгаз ще отвори офертите в процедурата за избор на изпълнит ...

На 07.03.2019 г. от 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, ще се проведе публично заседание на комисията за провеждане на откритата процедура с наименование „Доставка на необходимите материали и о

повече »
01.03.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС No 59 от 7.03.2003г. обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.201

повече »
01.03.2019

Информация от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно Решението на Европейската ...

На 28.02.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, подадоха жалба срещу Решението на Европейската комисия от 17.12.2018 г. относно производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело A

повече »
28.02.2019

Булгартрансгаз възобновява процедурата за избор на изпълнител за дос ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява потенциалните участници в откритата процедура „Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на газопреносната и

повече »