Информация от „Булгартрансгаз“ ЕАД относно Решението на Европейската комисия по Дело АТ. 39849 БЕХ- Газ

На 28.02.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, подадоха жалба срещу Решението на Европейската комисия от 17.12.2018 г. относно производство по член 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз по Дело AT.39849- БЕХ Газ пред Общия съд на Европейския съюз.

„Булгартрансгаз“ ЕАД, „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД не приемат заключението на Европейската комисия, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар.

Жалбата цели отмяна на Решението на Европейската комисия и на наложената глоба.