Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман– етап 2“

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да реализира проект „Модернизация на компресорна станция (КС) Ихтиман – етап 2“. Към настоящия момент инвестиционното предложение е в процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение може да намерите тук.


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, всички заинтересувани лица могат да изразят становище по разработената Информация по Приложение № 2 за инвестиционното предложение на следния адрес: гр.София 1336, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66, ПК 3 за "Булгартрансгаз" ЕАД; факс: 02/925 0063; e-mail: info@bulgartransgaz.bg