Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в съответствие с изискванията на Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: Обект "Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница

„Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона. В тази връзка се предвижда изграждане на oбект "Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до Компресорна станция „Странджа“ - етап „Газоизмервателна станция (ГИС) Странджа“ и етап “Преносен газопровод от българо-турска граница до ГИС „Странджа“ и възел за включване към транзитните газопроводи ТГ1 И ТГ2”. Към настоящия момент инвестиционното предложение е в процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда. Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да намерите тук.

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, всички заинтересувани лица могат да изразят становище по разработената Информация по Приложение № 2 за инвестиционното предложение на следния адрес: гр.София 1336, ж.к. Люлин 2, бул. "Панчо Владигеров" № 66, ПК 3 за "Булгартрансгаз" ЕАД; факс: 02/925 0063;email: info@bulgartransgaz.bg