Уважаеми партньори,

Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносните системи, "Булгартрансгаз" ЕАД стартира своя втори процес за оценка на търсенето на добавен капацитет в точките за междусистемно свързване. Процесът се състои от няколко фази, започвайки от оценка на търсенето на добавен капацитет и завършващ с изграждането на проектите за добавен капацитет, в случай на успешен икономически тест, съгласно Регламента.  

Процесът се провежда всяка нечетна година, като първата фаза е подаване от страна на ползвателите на техните необвързващи прогнози за търсенето в период от 8 седмици от датата на провеждането на аукциона за твърд годишен капацитет, съгласно тръжния календар на ENTSOG. Следваща стъпка е изготвяне от страна на Операторите на съвместни Доклади за оценка на търсенето (DAR) и публикуването им в срок до 16 седмици от годишния аукцион (21 октомври 2019 г.).

В тази връзка, Булгартрансгаз ЕАД информира своите настоящи и потенциални ползватели за възможността да подават своите необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет на точките на междусистемно свързване. Информацията следва да бъде подадена в рамките на осем седмици от годишния аукцион за твърд капацитет, т.е. до 26 август 2019 г. вкл., попълвайки приложения Формуляр тук

Също така, мрежовите ползватели могат да подават своите необвързващи очаквания за търсене след този краен срок, като в този случай операторите на преносни системи могат да решат дали да ги включат в текущите DAR или ще ги използват за следващата оценка през 2021 г.

Регламент (ЕС) 2017/459 за механизми за разпределение на капацитет можете да намерите тук

В случай на въпроси, както и за изпращане на попълнените и подписани Формуляри, молим да ползвате електронната поща: info@bulgartransgaz.bg