"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на шестмесечен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г.

„Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2022 – 2031 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на оператор на ПГХ "Чирен", обявява Процедура за разпределение на годишни интегрирани единици капацитет за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2022-2023 г.

„Булгартрансгаз“ ЕАД обявява още една открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

На 23-ти март операторите на газопреносни мрежи „Булгартрансгаз“ ЕАД и GAS TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR OF UKRAINE LLC (GAS TSO LLC)

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви две открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище „Чирен“

„Булгартрансгаз” ЕАД Ви информира, че на основание чл. 26 от “Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране”

"Булгартрансгаз" ЕАД има инвестиционно намерение за изграждане на защитно съоръжение на Транзитен и Магистрален газопроводи

"Булгартрансгаз" ЕАД, в качеството си на собственик и оператор на ПГХ "Чирен", и в изпълнение на задълженията по т.5.2.5.1 от План за действие при извънредни ситуации (План) обявява свободния капацитет за съхранение, нагнетяване и добив

Окончателното инвестиционно решение за изграждане на Независимата система за природен газ Александруполис беше взето вчера от акционерите на проектната компания Газтрейд С.А. „Булгартрансгаз“ ЕАД притежава 20% от акционерния капитал на Газтрейд