Проведена публична консултация в периода 02.08.2021 – 13.08.2021 г.

Наличието на свободен финансов ресурс, получен от авансово плащане, даде възможност на „Булгартрансгаз“ ЕАД да стартира кореспонденция с банките, предоставили кредити за реализация на инвестиционната програма на дружеството

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране

Работна среща относно междусистемната газова връзка Гърция-България се проведе в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД

През месец юли 2020 година Европейската комисия стартира инициатива за създаване на Европейски алианс за чист водород

"Булгартрансгаз" ЕАД стартира процес за оценка на търсенето на добавен капацитет в точкитe на междусистемно свързване

В „Булгартрансгаз“ ЕАД беше внедрена система за управление на сигурността на информацията.

Булгартрансгаз ЕАД информира всички свои ползватели, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвиденият, съгласно календара на ENTSOG за 05.07.2021 г. търг за разпределение на годишни капацитетни продукти