ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТОЙНОСТИ НА ПАРАМЕТРИТЕ ПО ЧЛ. 25 ОТ МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНЕВНА ТАКСА ЗА ДИСБАЛАНС И ТАКСА ЗА НЕУТРАЛНОСТ ПРИ БАЛАНСИРАНЕ ВАЛИДНИ ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 2022/2023

„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения - компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ,

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Подписването на споразумението беше отбелязано на официална церемония в Люксембург на 27 юни в рамките на Съвета на ЕС

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Допълнителната процедура за разпределение месечни неинтегрирани капацитетни продукти за съхранение

АЙ СИ ДЖИ БИ АД и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за Интерконекторна точка Стара Загора

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

След приключване на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки „Булгартрансгаз“ ЕАД и ДЗЗД „Интернешънал Газ“ ще подпишат договор за Инвестиционно проектиране

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда