О Б Я В А

до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: проектиране и изграждане на защитно съоръжение  при преходите на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през река Луда Яна в землището на село Росен, община Пазарджик


Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук 

Лица за контакт от страна на Възложителя:

инж. Пламен Янев - тел.:02/939 6546; факс:02/939 00 63;
e-mail:  Plamen.Yanev@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.