О Б Я В А до всички заинтересовани лица и общественост

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД, гр. София, ж.к.“Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

 

УВЕДОМЯВА

 

всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: Проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към магистрален газопровод в участъка КС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“


Описание на инвестиционното предложение можете да намерите тук.

Лица за контакт от страна на Възложителя:

инж. Ива Иванова - тел.:02/939 6270; факс:02/939 00 63;
e-mail:  Iva.Ivanova@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.