О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС No 59 от 7.03.2003г. обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.).

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

бул. ”Панчо Владигеров” № 66, гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина”; част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол““; част Б3: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец““ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: “Линейна част“.

Лица за контакт от страна на Възложителя:

  инж. Ради Рандев - тел.:02/939 64 97; факс:02/939 00 63;

  e-mail: radi.randev@bulgartransgaz.bg

  и

  Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс:02/925 00 63;

  e-mail: petia.bogatinova@bulgartransgaz.bg

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите на адрес: гр. София 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.

Уведомление