ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ относно изменение на Бизнес правилата към Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Негру Вода 1/Кардам

В контекста на предлагането на групиран капацитет на Мрежовите ползватели, СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД възнамеряват да изменят някои разпоредби на Споразумението за междусистемно свързване за ИТ Негру Вода 1/Кардам.

Бизнес правилата, свързани с преноса на природен газ през ИТ в двете посоки от Споразумението за междусистемно свързване, ще бъдат изменени, така че да се:

  • въведат едностранни коригиращи заявки за използване на резервираните групирани капацитети;
  • прилага същия метод за изчисляване на прогнозната брутна калорийна стойност (GCV) , използван за определяне на енергийните единици;
  • промени правилото за сравняване на заявките по подразбиране в случай, че Мрежовият потребител не подаде (коригираща) заявка преди крайния срок за (коригиращо) заявяване.

СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД представят за обществено консултиране изменените бизнес правила (процедури по заявяване, коригиращо заявяване, сравняване на заявките и разпределение), както и други разпоредби, свързани с Мрежовия потребител.

До влизане в сила на новите бизнес правила, Мрежовите потребители ще продължат да използват двустранно заявяване в случай на използване на групиран капацитет. Новите бизнес правила ще влязат в сила на 01.02.2019 г. Обществената консултация има за цел да събере мненията на всички потенциални Мрежови ползватели относно преноса на природен газ през ИТ Негру Вода 1/Кардам и в двете посоки.

В съответствие с разпоредбите на Чл. 4,  2 от Регламент (ЕС) 2015/703 за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и  обмена на данни, СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД канят всички потенциални Мрежови ползватели да представят коментарите си по гореспоменатите процедури до 15 декември 2018 г. Всички отговори следва да бъдат изпратени до двата ОПС на английски език на следните ел. пощи: consultation_ia@transgaz.ro и info@bulgartransgaz.bg.

Моля, посочете изрично дали отговорите съдържат поверителна информация по отношение на трети страни.

Съответните разпоредби на проекта за изменение на Споразумението за междусистемно свързване между СНТГН ТРАНСГАЗ С.А. и БУЛГАРТРАНСГАЗ АД, които са предмет на изменение, могат да бъдат намерени тук.

Очакваме мненията Ви.