ОБЯВА

O Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има Изменение на инвестиционното предложение за „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „Очистно съоръжение (ОС) Вълчи дол – Кранов възел (КВ) Преселка“.

За контакти:     Мариана Христова

                        тел.: 02/939 6692; факс: 02/939 6479;

                        e-mail: Mariana.Hristova@bulgartransgaz.bg  

                        Петя Богатинова

                         тел.: 02/939 6262; факс: 02/925 00 63;

                        e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

Писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите, 1000 София, бул. „Кн. М. Луиза“ №22.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС.