Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (приета с ПМС No 59 от 7.03.2003г. обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.).

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Изместване на участък от Газопроводно отклонение за гр. Перник“

Инвестиционното предложение предвижда изместване на участъка от Газопроводното отклонение за гр. Перник, попадащ на територията на Концесията за добив на въглища от находище „Пернишки въглищен басейн" нa „Мин индъстри“ ЕООД между действащия открит рудник и магистрала „Люлин“, позволяващ оптималното бъдещо оползотворяване на работната зона на рудник „Република“ в този участък. Изместването преминава през землищата на с. Големо Бучино, с. Драгичево и гр. Перник, област Перник.

При проявен интерес, моля в срок от 14 дни от публикуване на обявата да уведомите Възложителя „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД или РИОСВ Перник.

Лица за контакти от страна на възложителя:

Петя Богатинова - тел.: 02/939 6262; факс:02/9250063; e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

Йордан Йорданов-тел:02/939 6304, факс:02/9250063; e-mail: Yordan.HYordanov@bulgartransgaz.bg

Информацията по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е налична в засегнатите кметства и община и в РИОСВ Перник.