ОДОБРЕНИ ХАРМОНИЗИРАН ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС С ОБЩИ УСЛОВИЯ КЪМ НЕГО, ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ И ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВИРТУАЛНА ТЪРГОВСКА ТОЧКА (ВТТ)

Уважаеми партньори,

Във връзка с измененията на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея актуализиране на договорната рамка, както и в продължение на проведената публична консултация на проектите на Договор за достъп и пренос, договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране и на договор за ползване на виртуална търговска точка (ВТТ), „Булгартрансгаз“ разгледа постъпилите становища и взе предвид конкретни предложения.

Допълнените договори бяха приети от Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и ще бъдат прилагани, считано от 1 октомври 2017 г. за газова година 2017/2018.

Одобрените договори можете да намерите на нашия интернет сайт в Зона за клиенти/условия за ползване на мрежови услуги, както и на следните връзки:

Хармонизиран договор за достъп и пренос с Общи условия към него

Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране

Договор за ползване на ВТТ

Хармонизираният договор за достъп и пренос с Общите условия към него и Договорът за покупка и продажба на природен газ за балансиране ще бъдат изпратени на ползвателите, получили право на достъп до газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съгласно процедурата по чл. 10а от Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ.

За резервиране на капацитет в газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД ползвателите следва, също така, да са регистрирани на RBP, както е посочено в Оперативните правила на RBP  и Споразумението на Ползвателя за членство на RBP (NUMA).