ПРЕИЗБРАНИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ И УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

На 15.05.2019 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано преизбирането на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД с нов 5-годишен мандат, считано от датата на вписването.

Преизбирането на членовете на Надзорния и Управителния съвет на Дружеството е в резултат на изтичането на 3-годишния им мандат и е одобрено от Комисията за енергийно и водно регулиране на основание чл.81д и чл.81е от Закона за енергетиката.

За председател на Надзорния съвет на Дружеството е преизбран Кирил Георгиев.

Таня Захариева остава председател на Управителния съвет.

За изпълнителен директор на „Булгартрансгаз” ЕАД е преизбран Владимир Малинов.