Уведомяваме Ви, че Булгартрнасгаз ЕАД има следното инвестиционно намерение "Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките ѝ прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива"

За инвестиционното предложение е направено уведомление до МОСВ.

 

Уведомление за инвестиционно предложение тук

Скица на имот тук

Писмени становища относно ИП могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр.София 1336, бул. „Панчо Владигров“ № 66 .