ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (RBP)

Уважаеми партньори,

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни капацитетни продукти за следващите 5 години, посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG, а именно на 01.07.2019 г. за твърди продукти, съответно на 15.07.2019 г. за прекъсваеми продукти, 10.00 ч. местно време (07.00 UTC).

Твърдите годишни капацитетни продукти за точките на междусистемно свързване, както и за Трансферна точка между НГПМ и ГМТП, които ще бъдат предложени в процедурите на 01.07.2019 г. са представени в таблиците по-долу.

Относно предлагането на годишни прекъсваеми продукти, същите ще бъдат определени след като се разпредели твърдия капацитет на годишния търг, но преди да е започнал търгът за твърд капацитет с по-кратка продължителност по изискванията на чл. 32, § 9 от Регламент (ЕС) 2017/459. Съгласно т. 9 от преамбюла на Регламент (ЕС) 2017/459, прекъсваем капацитет не се предлага, ако има наличен свободен твърд капацитет.

IP

Negru Voda 1/Kardam

*Negru Voda 1/Kardam

**Negru Voda 2,3/Kardam

Ruse/Gurgiu

Ruse/Gurgiu

**Kulata/

Sidirokastron

Kulata/

Sidirokastron

Direction

RO-BG

BG -RO

RO-BG

RO-BG

BG-RO

BG-GR

GR-BG

YEAR

Yearly offered capacity

Yearly offered capacity

Yearly offered capacity

Yearly offered capacity

Yearly offered capacity

Yearly

 offered capacity

Yearly offered capacity

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

2019-2020

192 644 780

0

0

1 477 520

7 067 293

0

41 881 500

2020-2021

192 644 780

0

0

1 477 520

7 067 293

0

41 881 500

2021-2022

192 644 780

0

0

1 477 520

7 067 293

0

41 881 500

2022-2023

192 644 780

0

0

1 477 520

7 067 293

0

41 881 500

2023-2024

192 644 780

0

0

1 477 520

7 067 293

0

41 881 500

* Tвърд капацитет на IP Негру Вода 1/Кардам посока BG-RO в размер на 46 535 000 kWh/d ще бъде предложен от 01.01.2020г. като краткосрочни продукти и като годишен продукт от газова година 2020/2021.

** Свободният капацитет на IPs Negru Voda 2,3/Kardam в размер на 11 332 481 kWh/d и за  Kulata/Sidirokastron съответно 8 456 204 kWh/d ще бъде предложен като краткосрочни продукти с оглед на изискванията по чл. 8, §6 и § 7 - 10% от съществуващия технически капацитет да бъде заделен за краткосрочни продукти и ако наличният капацитет е по-малък от дела на подлежащия за заделяне, се заделя целият наличен капацитет, като се предлага като краткосрочен продукт не по-рано от първия ежегоден търг за тримесечен капацитет, съгласно календара на ENTSOG.

 Transfer point between NGTN and GTNTT

 

YEAR

 

Entry Nat transfer point

Yearly offered capacity

kWh

Exit TRA transfer point

Yearly offered capacity

kWh

2019-2020

37 988 027

19 005 059

2020-2021

37 988 027

19 005 059

2021-2022

37 988 027

19 005 059

2022-2023

37 988 027

19 005 059

2023-2024

37 988 027

19 005 059

Обявените от „Булгартрансгаз” ЕАД  твърди капацитетни продукти ще преминат през процедура по групиране по чл. 19, §1 на Регламента. При невъзможност да се осигури групирането на Платформата на твърдите капацитетни продукти, както и при наличие на разлики между техническите и групираните капацитети, тези капацитети ще се предлагат като негрупирани капацитетни продукти (осигуряващи капацитет на съответната точка на междусистемно свързване само в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД).

Моля обърнете внимание, че капацитетът на Трансферна точка се разпределя на принципа на групиран продукт (ползвателя получава капацитет от двете страни на точката), независимо, че на RBP е обозначен като негрупиран по технически причини.

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, които не са регистрирани като ползватели на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, че съгласно чл.10а от Правилата за достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, в сила от 27.12.2016 г., следва да подадат заявление за достъп, заедно със следните документи:

-извлечение от търговския регистър в страната на заявителя, доказващ актуалния правен статус на заявителя;

-извлечение от търговския регистър или друг компетентен орган съгласно националното законодателство, доказващ, че заявителят не се намира  в производство по несъстоятелност и че не е обявен в ликвидация или в несъстоятелност.

Образец на заявлението може да намерите тук.

Заявлението заедно с придружаващите го документи може да бъде подавано по всяко време в рамките на работните дни – лично, с препоръчана поща или по куриер, в централно управление на Булгартрансгаз ЕАД, гр. София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров №66, или по електронен път на следния адрес:

access@bulgartransgaz.bg

Процедурите по разпределение на годишните, тримесечните, месечните, дневните и в рамките на деня капацитетни продукти ще бъдат извършвани съобразно времевите графици, определени в аукционния календар на ENTSOG, който можете да намерите на следния линк:

https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar