БОТАШ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД  възнамеряват да сключат Споразумение за междусистемно свързване за ИТ Странджа/Малкочлар, в тази връзка БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД кани всички мрежови ползватели да изпратят своите коментари по предложените текстове за:

  • правила за процеса на сравняване;
  • правила за разпределение на количествата газ;
  • Сметка Оперативен Баланс;
  • доклади;
  • процедури за комуникация в случай на извънредни събития.

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД  предоставя за публична консултация правилата за процеса на сравняване и разпределение на количествата газ, Сметката Оперативен Баланс, докладите и процедури за комуникация в случай на извънредни събития както и други разпоредби, свързани с потребителя на мрежата.

Настоящата консултация ще продължи от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г.

Публичната консултация има за цел да събере мненията от всички потенциални потребители на мрежата по отношение преноса на природен газ през ИТ Странджа/Малкочлар.

Настоящият проект на Споразумение за междусистемно свързване предвижда физическия поток на природен газ в двете посоки (от България към Турция и от Турция към България).

Всички отговори следва да се изпратят на английски език до БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД на имейл: info@bulgartransgaz.bg.

Моля, посочете изрично дали отговорите съдържат информация, която е поверителна по отношение на трети страни.

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ще уведоми БОТАШ относно получените по време на консултацията коментари, за оценка и, ако е необходимо, коригиране на проекта на Споразумение за междусистемно свързване при взаимно съгласие.

Съответните разпоредби на проекта на Споразумение за междусистемно свързване между БОТАШ и БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД можете да намерите тук

Очакваме вашите становища.