В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на Дружеството, който обхваща периода 2019 – 2028 г.

Планът представя дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, предвидени за изпълнение в следващите десет години, с които да се гарантира сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

„Булгартрансгаз” ЕАД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в публичната консултация, като изпратят своите предложения и коментари по Плана на електронен адрес info@bulgartransgaz.bg до 8 април 2019 г. включително.

След провеждане на публичната консултация и при отчитане на получената обратна връзка, Десетгодишен план за развитие на мрежите на “Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019-2028 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Десетгодишните планове за развитие на мрежата се разработват от газопреносните оператори на територията на Европейския съюз в изпълнение на чл. 22 от Директива 2009/73 (EO). „Булгартрансгаз” ЕАД разработи своя Десетгодишен план и в съответствие с разпоредбите на чл. 81г, ал. 1 от Закона за енергетика (ЗЕ).

Проектът на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019-2028 г. може да намерите тук

Очакваме Вашите предложения и коментари.