В изпълнение на изискванията на европейското и българското законодателство, в съответствие с добрите европейски практики и политиката си за прозрачност и недискриминационност, „Булгартрансгаз” ЕАД открива публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на дружеството за периода 2022 – 2031 г.

Планът представя дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, предвидени за изпълнение в следващите десет години, с които да се гарантира сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система да посрещне очакваните бъдещи равнища на търсене и предлагане на природен газ в страната и региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Представена е и информация относно бъдещите инвестиции на дружеството, необходими за осигуряване на надеждното изпълнение на лицензионните дейности по пренос и съхранение на природен газ, както и за реализиране на поетите ангажименти за модернизация и развитите на газопреносната мрежа.

„Булгартрансгаз” ЕАД отправя покана към всички заинтересовани страни да участват в обявената публична консултация, като изпратят своите становища, предложения и коментари по Плана на електронен адрес info@bulgartransgaz.bg  до 26 април 2022 г., включително.

След провеждане на публичната консултация Десетгодишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2022-2031 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в законоустановения срок.

Проектът на Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2022 -2031 г. може да намерите тук.