ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ И НА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА VTP ЗА ГАЗОВА ГОДИНА 2017/2018

Уведомяваме заинтересованите страни, че във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на предлаганите услуги по пренос и в продължение на публикувания на 11 юли 2017 г. рамков договор за достъп и пренос и общи условия към него, „Булгартрансгаз“ ЕАД изготви проекти на договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране и договор за ползване на виртуална търговска точка, VTP. Двата договора ще се прилагат, считано от 1 октомври 2017 г., като с настоящето съобщение ги подлагаме на публична консултация.

Документите са изготвени в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) 312/2014 за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, както и на одобрените от КЕВР Правила за балансиране на пазара на природен газ и  Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс.

С приложените документи на пазара на природен газ се въвеждат изискванията на европейското законодателство по отношение установяването на пазарно основан модел на балансиране чрез който се стимулира повишаване на краткосрочната ликвидност на пазара, увеличаване на броя на пазарните участници и по-широко използване на краткосрочните стандартизирани продукти посредством VTP.

Въвеждането на финансовото изчистване на дневните дисбаланси ще установи необходимите стимули за ползвателите да балансират своите входящи и изходящи потоци (портфолио), като по този начин ще се осигури по-сигурна и надеждна работа на газопреносната система.  

В допълнение, с подложените на консултацията проекти на договори ясно се регламентират взаимоотношенията между Оператора, мрежовите ползватели и търговците на природен газ по отношение използването на VTP, както като инструмент за управление на балансовото портфолио, така и като инструмент за двустранна търговия във всяка от балансовите зони на Оператора.

Договорът за покупка и продажба на природен газ за балансиране можете да намерите тук

Договорът за ползване на VTP можете да намерите тук

Становища по предложените документи ще очакваме до 1 август 2017 г. (вкл.) на електронната поща info@bulgartransgaz.bg на български или английски език.

Очакваме Вашите становища!