Публична консултация на проектите на изменения на Правила за балансиране на пазара на природен газ, Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и Правилата за търговия, във връзка с отпадането на режима на балансиране при временни мерки

Уважаеми партньори,

В изпълнение на изискванията от Регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи, „Булгартрансгаз” ЕАД, в качеството си на оператор на газопреносна система, разработи проекти на изменения на Правила за балансиране на пазара на природен газ и Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, както и Правилата за търговия с природен газ.

Проектите на Правила за балансиране на пазара на природен газ и Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс, както и Правилата за търговия с природен газ, които предлагаме за предварително разглеждане от пазарните участници, обхващат основните моменти при развитието на пазара, при отпадането на режима на балансиране при временни мерки по Регламент (ЕС) №312/2014.

С настоящото, бихме искали да поканим пазарните участници и заинтересованите лица и да предоставим възможност за изпращане на писмени становища по проектите на документи в срок до 13.02.2019 г. включително, на официалния ни имейл адрес: info@bulgartransgaz.bg

Правилата за балансиране на пазара на природен газ може да намерите тук

Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс може да намерите тук

Правилата за търговия с природен газ можа да намерите тук

След преглед и оценка на целесъобразността на подадените становища, те ще бъдат отчетени при финализирането на документите и подаването им за одобрение от КЕВР.

Oчакваме Вашите предложения и коментари.