РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА БУЛГАРТРАНСГАЗ И ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕКЪСВАЕМ КАПАЦИТЕТ НА ІР КУЛАТА/СИДИРОКАСТРО

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Булгартрансгаз -  българският  оператор на газопреносна система, и ДЕСФА – гръцкият  оператор на газопреносна система, с цел улесняване на трансграничната търговия и максималното използване на капацитета на взаимосвързаните газопреносни мрежи, възнамеряват да въведат на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро услугата „нефизически, обратен пренос на природен газ, на търговска база” (backhaul).

За целта, двата съседни оператора подготвиха и предстои да подпишат Споразумение за междусистемно свързване (Споразумението) на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро, със срок на действие от 1 юли 2016г. до 1 октомври 2016г.

През този първоначален, тестови период ще се прилагат предвидените в Споразумението Бизнес правила, съдържащи процедури по заявки, повторни заявки, сравняване на заявките и протоколиране на преминалите количества природен газ в двете посоки на ІР Кулата /Сидирокастро – в посока Гърция и в посока България.

Бизнес правилата, които са част от Споразумението, може да намерите тук

След приключване на тестовия период Булгартрансгаз и ДЕСФА възнамеряват да сключат окончателно Споразумение за междусистемно свързване, в сила от 1 октомври 2016г., с което ще се въведат на практика изискванията на Регламент (ЕС) №312/2014 за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи и на Регламент (ЕС) 703/2015 за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативна съвместимост и обмен на данни, на точката на междусистемно свързване Кулата/Сидирокастро.

В тази връзка, Булгартрансгаз обявява процедура за разпределение на нефизически прекъсваем капацитет в посока Гърция – България и за разпределение на физически прекъсваем капацитет в посока България – Гърция на ІР Кулата /Сидирокастро.

ІІ. СРОК И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП

Срокът за подаване на заявления за достъп е до 17.00 ч местно време на 28 юни 2016г. – за тримесечен продукт (1 юли -1 октомври) и за месечен продукт (1 юли – 1 август).

Заявление за достъп може да подава всяко юридическо лице, регистрирано в България или на територията на държава-членка на Европейския съюз, което отговаря на изискванията за достъп до газопреносните мрежи на Булгартрансгаз.

Информация за предлаганите капацитетни продукти, подлежащи на разпределение:

Капацитетни продукти за периода 1.07-30.09.2016 г.

Заявяване до дата (вкл.)

Капацитетен продукт

28 юни 2016 г.

III тримесечие

28 юни 2016 г.

м. юли 2016 г.

18 юли 2016 г.

м. август 2016 г.

16 август 2016 г.

м. септември 2016 г.

 

Информация за свободния прекъсваем капацитет на ІР Кулата/Сидирокастро може да намерите тук

Заявлението следва да бъде подадено съгласно образеца, публикуван на интернет-страницата на Булгартрансгаз и може да бъде намерено тук

Заявлението се попълва от заявителя и се подписва от представляващия заявителя.

Заявлението, заедно с приложенията към него, се представя в срока, посочен по-горе, на електронен носител (във формат pdf) на следния e-mail адрес: info@bulgartransgaz.bg, и на хартиен носител, в деловодството на Булгартрансгсаз, на следния адрес:

гр. София 1336, България

бул.Панчо Владигеров № 66

Към заявлението следва да се приложат следните документи и доказателства:

1. Извлечение от търговския регистър в страната на заявителя, удостоверяващо актуалния правен статус на заявителя – към датата на подаване на заявлението. В случай, че заявителят представи копие на документа, то следва да е парафирано на всяка страница от представляващия фирмата на участника, съгласно извлечението от търговския регистър;

2. Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата по чл.2, ал.2 от Правилата – в оригинал, подписана от представляващия заявителя, съгласно извлечението от търговския регистър, а именно: че заявителят няма парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или за данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен; че не се намира в производство по ликвидация или несъстоятелност и че не е обявен в несъстоятелност;

3. Документите, съгласно изискванията на чл.4, ал.4 от Правилата, удостоверяващи осигурените от заявителя количества природен газ на заявената/заявените входна/и точка/и - в случай, че към момента на подаване на заявлението заявителят разполага с тях.

Такива могат да бъдат:

- Копие от сключен валиден договор за доставка на заявените количества природен газ с място на доставка - посочените в заявлението входна/и точка/и, или

- Копие от сключен договор за пренос със съседен преносен оператор или документи, удостоверяващи осигурен/резервиран капацитет за пренос през преносната мрежа на съседен преносен оператор до заявената входна/и точка/и за период и количества природен газ, съответстващи на заявените, или

 

4. Информацията по т.3. следва да бъде предоставена не по-късно от датата на ефективно изпълнение на заявките за пренос по сключен договорен за пренос за съответната входна/и точка/и.

Представените копия да са със заличена информация, която участникът счита за търговска тайна. От представените копия следва да е видно:

- Наименоването на контрагента по договора;

- Срок на договора и количество природен газ за доставка/за пренос, съответстващо на посочените в заявлението.

- Документите следва да удостоверяват и графика за доставка до входна/и точка/и на количество природен газ за 2016 г., които да съответстват като количество и срок на заявените за пренос количество природен газ от входна/и точка/и на газопреносната мрежа.

 

Копието от договора/договорите следва да е парафирано на всяка страница от представляващия заявителя, съгласно извлечението от търговския регистър.

 Заявлението и приложенията към него следва да са подписани на всяка страница от лицето, което има право да представлява заявителя или изрично упълномощено от него лице, като в този случай се представя изрично Пълномощно, в оригинал, с нотариална заверка на подписа.

 Капацитет за всяка точка (по пункт за приемане/предаване) се заявява в енергийни единици (MWh) и обемни единици  (m³/d) на ден и се разпределя на дневна база, за периодите, съгласно капацитетните продукти, посочени в заявлението за достъп.

 Заявленията ще бъдат разгледани в съответствие с изискванията на Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, приети с Решение №П-1 от 14 март 2013 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Правилата може да намерите тук

Съгласно тези Правила, приложимият метод на разпределение на свободния капацитет е пропорционално на подадените заявки, в случай че наличният капацитет е недостатъчен за удовлетворяване на всички получени заявления за капацитет.

Образец на хармонизиран договор за прекъсваеми услуги на ІР Кулата/Сидирокастро може да намерите тук