РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДEНАТА ФАЗА 3 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ И УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON

На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата  Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

В рамките на регистрационния прозорец, до 11 януари 2019 г., бяха регистрирани четирима кандидати в процедурата.

Ангажиращи оферти за участие във  Фаза 1 на икономическия тест, в предвидения за това срок 15 януари - 16 януари 2019 г., бяха подадени от трима от кандидатите. Ангажиращи оферти за участие във  Фаза 2 на икономическия тест в предвидения за това срок 22 януари - 23 януари 2019 г. бяха подадени от трима от кандидатите.

В резултат от проведените две фази, в съответствие с одобрените от Комисията за енергийно и водно регулиране правила на процедурата, „Булгартрансгаз“ ЕАД промени параметрите с цел постигане на положителен резултат на икономическия тест във Фаза 3.

Поради тази причина предлаганият капацитет беше редуциран до нивото на заявките на кандидатите в предходната фаза, при срок за резервации от 20 г. Резервационните цени бяха актуализирани с цел запазване на одобрените от КЕВР финансови параметри на процедурата.

Ангажиращи оферти за участие във  Фаза 3 на икономическия тест в предвидения за това срок 29 януари - 30 януари 2019 г. бяха подадени от трима кандидати.

Във връзка с горното, информираме заинтересованите страни, че Фаза 3 на икономическия тест е с положителен резултат. С подадените ангажиращи заявки от ползвателите е резервиран 100% от обявения в рамките на Фаза 3 капацитет на българо-турската граница и 100% от обявения капацитет на българо-сръбската граница.

След постигнатия положителeн резултат в икономическия тест, „Булгартрансгаз“ ЕАД взе окончателно инвестиционно решение за реализиране на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система", в съответствие с което ще сключи ангажиращи договори за капацитет с кандидати, подали ангажиращи оферти.

Прогнозните инвестиционните разходи на проекта възлизат на 2 767 115 441 лева (два милиарда седемстотин шестдесет и седем милиона сто и петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един лева), без ДДС.