РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДНАТА ФАЗА 2 НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ТЕСТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON

На 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата  Фаза 3 от процедурата Open Season на „Проект за развитие и разширение на газопреносната система“.

В рамките на регистрационния прозорец до 11 януари 2019 г. бяха регистрирани четирима кандидати в процедурата. Ангажиращи оферти за участие във  Фаза 2 на икономическия тест в предвидения за това срок 22 януари - 23 януари 2019 г. бяха подадени от трима от кандидатите.

Подадените от регистрираните кандидати ангажиращи заявки показаха голям интерес към значителна част от обявения капацитет. Капацитетът, заявен от участниците в процедурата на българо-турската граница, е приблизително 100% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД входен капацитет. На българо-сръбската граница участниците са заявили приблизително 90% от обявения от „Булгартрансгаз“ ЕАД изходен капацитет.

Тъй като Фаза 2 от икономическия тест се счита за положителна само при 100% резервиране на предложения капацитет за всяка газова година, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще публикува условията за провеждане на Фаза 3 от икономическия тест не по-късно от 28 януари 2019 г.

В случаите, в които търсенето на добавен капацитет за дадена газова година на някоя от точките е в по-малък размер спрямо предложения в рамките на Фаза 2, капацитетът за съответната газова година, който ще бъде предложен във Фаза 3, ще бъде редуциран. Поради тази причина резервационните цени ще бъдат коригирани в съответствие с размера на предлагания капацитет и финансовите параметри на процедурата, одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране.

При положителен резултат на Фаза 3 от икономическия тест, процедурата Open Season ще приключи успешно до 31-ви януари 2019 г. със сключване на обвързващи договори за пренос.