СЪОБЩЕНИЕ КЪМ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

Срокът за представяне на оферти за участие в процедура за предоставяне на финансова услуга “Сделки с финансови инструменти“, т.е. издаване и управление на банкова гаранция в евро обезпечаваща задължението за плащане на имуществена санкция, наложена от Европейската Комисия на „Булгартрансгаз“ ЕАД по Дело АТ.39849 БЕХ-газ“, обявена с Покана, наш изх. № БТГ-24-00-444(1)/14.02.2019 г., се удължава до 17:00 ч. нa 08.03.2019 г.