Булгартрансгаз ЕАД уведомява всички заинтересовани страни, че считано от 1 октомври 2021г. обединява двете балансови зони – национална и транзитна, в една обща балансова зона и въвежда една виртуална търговска точка (VTP Bulgaria) на мястото на VTP National и VTP Transit.

Същевременно, сме предвидили възможност за ползвателите да освобождават и прехвърлят от един договор към друг, в рамките на портфолиото си, суми от представените обезпечения, чрез подаване на електронно заявление в информационната платформа на оператора – CDP.

Също така, предвиждаме представянето  само на едно обезпечение (депозит или банкова гаранция), което да покрива сумите по изискуемите обезпечения и по трите договора, сключени с Булгартрансгаз (Договор за достъп и пренос, Договор за балансиране и Договор за достъп и съхранение),  като ползвателите ще имат възможност чрез електронно заявление в CDP да разпределят сумите от обезпечението по трите договора, съобразно собствените си търговски планове. В тази връзка е въведен и нов образец на банкова гаранция заедно със образец на Заявление за първоначално разпределение на суми по банкова гаранция, които може да намерите тук.

Предвидили сме и съответните изменения в договорите и в Общите условия, които също се прилагат от 1 октомври 2021, както и някои редакционни изменения и подобрения на договорите, прецизирани са някои дефиниции, като не се изменят смисъла и съдържанието на досегашните разпоредби.

Всички предложени изменения в договорите не въвеждат нови съществени изменения, поради което не е необходимо провеждането на публични консултации със заинтересованите страни.

Договорът за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД с Общи условия към него, както и Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договор за ползване на Виртуална Търговска Точка, приложими за газова година 2021- 2022 са одобрени от Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД и са публикувани в режим „проследяване на промените“ тук.

За сключване на Договорите за газова година 2021-2022 следва да представите:

Заявление за достъп до газопреносната мрежа (по образец, на български или на английски език) заедно с актуални документи, доказващи правния статус на компанията, а именно:

-Извлечение от търговския регистър по месторегистрация на компанията;

-Документи, доказващи, че компанията не е обявена в несъстоятелност или ликвидация и не се намира в процедура по обявяване на несъстоятелност и ликвидация.

Всички документи се представят в оригинал на езика, на който са издадени, придружени с превод на български или английски език. Преводът следва да е удостоверен с Apostil съгласно Хагската конвенция от 1961г. и заверен от заклет (регистриран) преводач.

Или

Писмо/Декларация, (на български или английски език),  съгласно приложения образец тук, подписано от лице, което има право да представлява компанията – съгласно регистрацията в Търговския регистър или съгласно пълномощно (на български или английски език). В случай, че подписва упълномощено лице пълномощното също следва да бъде представено.

Заявленията, заедно с документите или декларациите могат да се подават по всяко време на access@bulgartransgaz.bg. Оригиналите трябва да бъдат получени в деловодството на Булгартрансгаз не по-късно от 30.09.2021г., лично или по куриер, на следния адрес:

гр.София, 1336, бул. Панчо Владигеров №66

Булгартрансгаз предоставя възможност за сключване на договорите по електронен път, чрез квалифициран електронен подпис, по смисъла на чл.3, пар.12 от Регламент (ЕС) №910/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО.

За целта, в Заявлението, в т.3 „Други“, следва изрично да се посочи дали заявителя желае да сключи договорите по електронен път с квалифициран електронен подпис.