Сключване на договори за достъп и пренос за газова година 2018/2019

Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за достъп и пренос за газова година 2017-2018, чийто срок на действие изтича на 1 октомври 2018г., че ако желаят да подновят достъпа си до газопреносните мрежи, следва да подадат Заявление за достъп (по образец), в срок до 25.09.2018г.

Заявлението следва да е придружено с актуални документи, за проверка на обстоятелствата по чл. 2, ал.2 от Правилата за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение (Правилата), а именно - че компанията не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност, в производство по ликвидация и че не е обявена в несъстоятелност - приложение №1 към Заявлението.

Към заявлението следва да представите и извлечение от търговския регистър, показващ актуалния правен статус на компанията, която кандидатства за достъп – Приложение №2 от Заявлението. В случай, че заявлението е подписано от лице, което не е вписано в търговския регистър като представляващо компанията, заявлението следва да е комплектовано със съответно пълномощно.

Всички документи следва да представят актуалния (към датата на Заявлението) правен статус на компанията и следва да бъдат издадени не по-рано от един месец преди датата на Заявлението.

Заявлението заедно с горните документи може да бъде подавано по всяко време - лично, с препоръчана поща или по куриер на адреса на Булгартрансгаз:

Гр. София 1336,

ж.к. Люлин 2

бул. Панчо Владигеров №66,

или по електронен път, на следния е-mail: access@bulgartransgaz.bg.

На всички ползватели със сключени договори за газова година 2017-2018, преминали успешно проверката за достъп, ще бъде представено за сключване Допълнително споразумение към Договора за достъп и пренос, към Договора за покупка и продажба на природен газ за балансиране и към Договора за ползване на ВТТ, за удължаването на срока им на действие за газова година 2018-2019, до 1 октомври 2019г.