Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
11.12.2014 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 кV с координатор на балансираща група Доставка