Предварителни обявления

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), координиране и контролиране на изпълнението им

Дата на обявяване Наименование на поръчката Обект на Обществената Поръчка
11.12.2014 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 кV с координатор на балансираща група Доставка
04.04.2014 Предварително обявление Услуги - Категория № 12
28.02.2014 Предварително обявление Доставки
28.02.2014 Предвалително обявление Услуги - категория № 11
28.02.2014 Предварително обявление Услуги - категория № 8
28.02.2014 Предварително обявление Услуги - категория 2
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 27
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 23
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 12
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 7
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 1
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 23 - рамково споразумение
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория 1 - рамково споразумение
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Доставки
28.02.2014 Предварително обявление Строителство
28.02.2014 Пeриодично индикативно обявление Строителство
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Строителство
28.02.2014 Периодично индикативно обявление Услуги - категория № 12
28.02.2014 Предварително обявление Строителство
28.02.2014 Предварително обявление Строителство